Services

Корпоративно право

Помощ при избор на подходящата корпоративна форма за съответния бизнес, изготвяне на необходимите документи за учредяване на дружества, за регистрация на клонове и търговски представителства, съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, изменение на дружествен капитал, сделки с търговски предприятия и всички видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други).

Данъчно право

Данъчни консултации и помощ, свързани с облагането с корпоративен данък на печалбите, косвените данъци – данък върху добавената стойност, акцизи, мита, международното данъчно облагане, комплексно данъчно облагане при сливания и придобивания,  данъчни ефекти при сключване на специфични сделки, данък върху доходите на физическите лица.

Търговско право

Сключване и изпълнение на търговски сделки,  търговска несъстоятелност.

Административно право

Административноправни процедури, обжалване на административни актове.

Облигационно право

Договорни правоотношения, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без пълномощие, деликтна отговорност.

Вещно право

Прехвърляне право на собственост, учредяване на ограничени вещни права, ипотеки.